Õppekorraldus ja kvaliteedi tagamine

Majandustegevuse teade

Debit Koolitused OÜ (14735053) on esitanud majandustegevusteate nr. 210777, 31. mail 2019. aastal. Pakume koolitusi majandusarvestuse ja maksunduse ning arvutikasutuse õpperühmades.

Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolitusasutuse pidaja on Debit Koolitused OÜ (edaspidi Asutus)

Asutus korraldab täiskasvanute tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse seaduse ja teiste täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivate õigusaktide kohaselt.

Asutaja on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanute täienduskoolitusasutusena. Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade EHI-s nr 210777, registreeritud 31.05.2019.

Juriidiline aadress: Helme 11a-30, Tallinn 10614
Telefon: 5190 5586; e-post: koolitus@debit.ee
Registrikood: 14735053
KMKR: Ei ole KM kohustuslane
Swedbank: EE44 2200 2210 7171 6694

Täiendkoolituse õppekavad

Asutuse poolt korraldatavad koolitused toimuvad õppekavade alusel aastaringselt. Õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppekavad on koostatud lähtudes konkreetsete sihtgruppide vajadustest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus-­ ja Teadusministeeriumi juhendmaterjalidest, samuti vastava kutseala standarditest, programmidest ja juhendmaterjalidest.

Õppekeel ja õppevorm, õppemeetodid

Koolitused toimuvad eesti keeles. Õppevorm: päevane õpe; ühe-, kahe- või kolmepäevane koolitus, ühe või kahe kuu pikkune kursus. Õppemeetodid: loeng, arutelu, rühmatöö vm vastavalt koolituse teemale ning eesmärkidele.

Õpikeskkond:

Kõik koolitused toimuvad kaasaegsetes klassiruumides, sageli arvutiklassides (peamiselt Tallinna Majanduskool, Tallinna Ehituskool jt). Kõik koolitusruumid on hästi valgustatud, ventileeritud ning varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega – projektor, pabertahvel, arvuti, interneti kasutamise võimalus (WiFi). Ruumides on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituspäeval pakutakse osalejatele kohvi, teed, vett ja küpsiseid/muid suupisteid. Osalejatele tagatakse vaheaeg lõunasöögiks. Asutusesisesed koolitused viiakse koolituse tellija soovi korral läbi tellija koolitusruumides. Igaks koolituseks on osalejatele ette valmistatud koolitusmaterjal kas paberkandjal või elektroonilisel kujul.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord ja kvaliteedi tagamine

Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ning korralduse kohta nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal (küsitlusleht) kui ka meili teel. Iga koolituse lõpul täidavad osalejad küsitluslehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, lektorile ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks ning neid huvitavate koolitusteemade osas. Koolituse korraldaja ning koolitaja analüüsivad saadud tagasisidet ning teevad vajadusel muudatusi koolituse sisus ning korralduses. Asutus jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi­- ja töökogemuse kirjeldus

Koolitusi läbi viivad lektorid on kõrgharidusega, oma ala head asjatundjad, koolituskogemuse ning suurte erialaste kogemustega. Lektorite kvalifikatsiooni­, õpi­- või töökogemuse lühikirjeldus on märgitud kodulehel vastava õppekava juurde.

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

Kodulehel avaldatud koolitustel on võimalik osaleda kõigil huvitatud ning õppekeelt koolitusest arusaamiseks piisaval määral valdavatel juriidilistel ning eraisikutel, kui õppekavast ei tulene täiendavaid osalemise nõuded. Osalemise nõuded kehtestatakse selleks, et huvitatud suudaksid enesehindamise teel hinnata, kas  koolituse sisu on neile vajalik ja/või jõukohane

Koolitusele registreerumine toimub jooksvalt ja tellijale/osalejale sobiva aja jooksul enne koolitust.

Koolitusgrupi suurus on erinev ning sõltub koolituse sisust.

Avatud koolitustele on võimalik registreeruda järgneval viisil:

  1. täites kodulehel vastava koolituse õppekava all oleva registreerumisvormi;
  2. saates registreerumissoovi meilile: koolitus@debit.ee;
  3. telefoni teel: 5190 5586.

Peale registreerumissoovi saatmist saadab Asutus registreerunule kirjaliku (v.a telefoni teel registreerumise puhul) kinnituse registreerumise kohta.

Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele, kinnitades oma osalemist allkirjaga, loetakse koolitusele vastuvõetud õppijaks. Õppijal on õigus saada jooksvalt täiendavat infot koolituse korralduse jt tingimuste kohta kas koolituspäeval, meili või telefoni teel.

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval koolitusele, siis arvatakse õppija koolituselt välja. Koolitusel osaleja  arvatakse koolituselt  välja ka tema esitatud sooviavalduse põhjal. Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse tõend täienduskoolitusel osalemise kohta, loetakse samuti koolituselt välja arvatuks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord

Õppekavas toodud koolituse osavõtutasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul seda ei tõsteta; sooduspakkumiste korras võib osavõtutasu vähendada. Koolituse osavõtutasu on märgitud vastava õppekava juurde. Peale registreerumissoovi saamist väljastab Asutus registreerunule meili teel arve. Arve väljastatakse peale koolituse toimumiseks piisava suurusega grupi komplekteerumist ning üldjuhul enne koolituse toimumist. Koolituse eest tasumine toimub ainult esitatud arve alusel ja pangaülekandega. Koolitusele registreerunu kohustub osavõtutasu maksma arvele märgitud tähtajaks (üldjuhul 7 kalendripäeva) või erandkorras kokkuleppeliseks tähtajaks, kuid mitte hiljem kui koolitusele eelnevaks päevaks.

Õppetasu tagastamise tingimused ja kord

Koolitusgrupi mittetäitumisel või mõnel muul mõjuval põhjusel on Asutusel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud osavõtutasu makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Kui registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teada anda koolitus@debit.ee. Kui registreerunu teatab oma mitteosalemisest vähemalt koolitusele eelneval päeval, tühistab Asutus registreerunule väljastatud arve. Kui arve on juba tasutud, kannab Asutus makstud koolituse summa tagasi või jätab selle kokkuleppeliselt mõne järgneva koolituse osavõtutasu ettemaksuks. Koolitusele ette teatamata mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Asutus kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, asutus, ametikoht, e-mail, kontakttelefon, sünniaeg või isikukood (tõendi jaoks). Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse kooskõlas nõuetega, mis tulenevad Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

Vaidluste lahendamise kord

Asutuse ja koolitusel osaleja/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.